Klub Piłki Nożnej MKS Poręba

MKS PORĘBA

DATA POWSTANIA

0

KLUB Z TRADYCJĄ

KLUB PIŁKARSKI

Wytyczne i zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego

Strona główna » Aktualności » Wytyczne i zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego

wielkość tekstu: A | A | A

Wytyczne i zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego

Zarząd MKS "Poręba" prosi o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji imprez sportowych w czasach zagrożenia epidemiologicznego wszystkich uczestników zawodów sportowych a w szczególności kibiców.

 

Wytyczne dotyczące rozgrywek prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej w okresie stanu epidemicznego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) można rozgrywać mecze z udziałem publiczności, jeżeli zostało udostępnione co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca nie dotyczy:
1)widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2)widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3)osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Na obiektach, o których mowa powyżej, podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
1) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
2) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
3) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk isprzętu sportowego;
4) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
5) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.


Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.W klasach rozgrywkowych, w których nie ma możliwości sprzedaży biletów w powyższy sposób, dopuszcza się tradycyjną sprzedaż biletów z zachowaniem wymogów sanitarnych poprzez zakrywanie nosa oraz ust i zachowanie odległości 2 metry od kolejnego kupującego.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Na terenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), widz jest obowiązany:
1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosado czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
2 )zachować 2 metry odległości od innego widza w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport(zawodników). Zaleca się, aby zawodnicy rezerwowi i osoby funkcyjne (poza trenerem) zakrywały nos i usta.Zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego

1.Ogólne

Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, przestrzeni wspólnych, promować i stosować zasady prewencyjne:
częste mycie lub dezynfekowanie rąk;
zachowanie dystansu2 mi wietrzenie pomieszczeń;
stosowanie etykiety kichaniaprzysłaniać usta łokciem;
unikania dotykania oczu i ust.
Tam, gdzie jest to możliwe, należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, np. zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.Miejsca parkingowe wyznaczyć tak, żeby
minimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.

Organizator wydarzenia sportowego powinien:

1)WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB

lista powinna zawierać wszystkie osoby, które wchodzą na obiekt.
obsługa meczowa powinna być wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej przez klub rozgrywający mecz domowy.
w czasie wydarzenia powinny zostać wydzielone strefy komunikacyjne dla zespołów.
2)DEZYNFEKOWAĆ SZATNIE I WĘZŁY SANITARNE
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, wzwiązku z tym obecność gospodarza obiektu w szatni powinna być w jak największym stopniu ograniczona. zawsze należy nosić rękawice i mieć zasłonięte nos i usta.
szczególną uwagę należy zwrócić na czystość tego obszaru, który należy dezynfekować przy każdym użyciu.
3)ZAPEWNIĆ ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK I SPRZĘTU SPORTOWEGO


2.Organizacja współzawodnictwa sportowego
Przy wejściu na obiekt uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

1) Korzystanie z szatni - zawodnicy
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się z niej korzystać, tylko jeżeli jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu. Na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.
2) Korzystanie z szatni - sędziowie
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się z niej korzystać, tylko jeżeli jest to niezbędne. Zaleca się, aby
sędziowie przyjechali na mecz przebrani.Na terenie szatni mogą przebywać jedynie sędziowie i kierownicy drużyn. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans. Szatnie i węzły sanitarne powinny być zdezynfekowane przed meczem, a węzły sanitarne dodatkowo przed i po przerwie.
3) Korzystanie z budynku klubowego przez kibiców
Korzystanie z budynku klubowego jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet.
4) Rozgrzewka
Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy.
5) Zawody
Zaleca się, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni.Należy ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami wydarzenia (trenerzy, kierownicy przeciwnych drużyn.


Po wydarzeniu należy opuścić obiekt unikając grupowania się !!!

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji)
.

czytano: 334 razy

autor: mksporeba.jur.pl

data dodania: 2020-07-21 10:15:11

01

profesjonalne szkolenie

02

dostęp do boisk treningowych

03

kryte hale sportowe

04

turnieje i zawody

05

wyszkoloną kadrę trenerską

06

wsparcie dla każdej grupy wiekowej

Adres

Miejski Klub Sportowy "Poręba"

42-480 Poręba
ul. Mickiewicza 3

KONTAKT

Jesteś zainteresowany naszym klubem?
wypełnij formularz zapytaniowy

KLUB PIŁKARSKI

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna